Política de Transparència

INFORMACIÓ GENERAL. CORREDORIA D’ASSEGURANCES.

L’activitat professional de les Corredories d’Assegurances es troba regulada en el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i altra normativa reglamentària, garantint així la protecció dels drets dels clients.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes legalment previstos, l’informem que aquesta web és propietat de la següent Corredoria d’assegurances:

  • És una societat mercantil de nacionalitat espanyola denominada “AFIS SABADELL CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL” constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Sabadell, Sr. Augusto Ariño García, el dia 11 de novembre de 1994, amb el número 901 del seu protocol. Amb domicili social en Av. Matadepera, 46, 1r 1a de Sabadell (CP 08207) Barcelona, Espanya. Número d’identificació fiscal B-60741923. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 121, tom 28020, foli número B-127826.
  • Compleix amb tots els requisits establerts en la Llei, estant inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances i els seus Alts Càrrecs amb el número de clau J-1347, que vostè pot comprovar en la pàgina web de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP).
  • Té subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de la capacitat financera legalment establerta, tot això en compliment del que es disposa en el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i altra normativa reglamentària.
  • Compta amb un departament d’atenció al client extern, encarregat d’atendre les seves queixes i reclamacions, per correu electrònic a info@solventoconsulting.com i per escrit a Servei d’Atenció al Client, c/ Aragó 208 pis 6, porta 5 de 08011 Barcelona. Per a més informació pot dirigir-se a qualsevol empleat de la CORREDURIA, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’Ordre del Ministeri d’Economia ECO/734/2004 d’11 de març.
  • Té establert el tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

INFORMACIÓ PRÈVIA. MEDIACIÓ EN ASSEGURANCES.

De conformitat amb el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i altra normativa reglamentària, ( en la nostra qualitat de Corredoria d’Assegurances ), manifestem que les ofereix efectuades i presentades, base de les pòlisses de referència i/o de la/s possible/s modificació/és, són conseqüència del nostre assessorament independent, a partir de l’anàlisi objectiu d’assegurances del mateix sector efectuat en diferents entitats asseguradores, i que és, segons el nostre criteri professional, la que millor s’adapta a les necessitats manifestades i a la seva elecció definitiva, tenint en compte, tant la informació aportada, com la nostra experiència, i amb una asseguradora especialitzada en aquesta mena d’assegurances.

A conseqüència del que disposa el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i altra normativa reglamentària, el Prenedor autoritza LA CORREDORIA a analitzar les cobertures i a sol·licitar en el seu nom un nou contracte sobre el risc assegurat, en el cas que per qualsevol circumstància, el que se subscrivís fos anul·lat unilateralment per l’Asseguradora, i també autoritzant LA CORREDORIA a realitzar-ho en cas de millora en preu i/o cobertures.

“AFIS SABADELL CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL.” l’informa igualment del contingut de l’Art. 21 de la Llei 50/1980, de Contractes d’Assegurances en virtut del qual, les comunicacions de la corredoria a l’asseguradora en el seu nom tindran els mateixos efectes que si les realitzés vostè (Prenedor de l’assegurança).

A continuació, reflectim els aspectes més importants de la nostra activitat:

Els criteris que utilitzem per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores són els següents:

  1. Realitzem un anàlisi de les assegurances actuals del mercat, comparant les seves cobertures i exclusions, el conjunt de les seves condicions, així com les primes d’assegurança, seleccionant aquelles que proporcionen els contractes més adequats per a cobrir les necessitats i interessos dels nostres clients.

A l’hora de realitzar aquest anàlisi, valorem els processos interns de les entitats asseguradores, tant a l’hora de la contractació com de la gestió del contracte, posant especial atenció als procediments que utilitzen per a la gestió de sinistres (valoració, professionalitat, temps de resposta, liquidacions econòmiques, …)

  1. La relació amb les entitats asseguradores derivades de l’activitat, es regeixen per pactes que acordem lliurement sense que els mateixos puguin afectar la nostra independència com a corredors. Els contractes mercantils que signem amb les entitats asseguradores es denominen “Cartes de Condicions”.

Les entitats asseguradores amb les quals treballem i els productes que ofereixen són pràcticament totes, sent les principals: Liberty Seguros, Allianz, Reale, Axa, Arag, Generali, Asefa,Hiscox, Fiatc, Markel, Asisa, SegurcaixaAdeslas, etc

  1. La nostra relació amb les entitats asseguradores esmentades és remunerada, i consisteix en una comissió sobre la prima/s contractada.

El preu de l’assegurança o prima que li oferim al final del procés d’assessorament està garantit per l’entitat asseguradora en els termes contemplats en l’art. 6 de la Llei de Contractes d’Assegurances, per tant, durant quinze dies romandrà com a proposició o oferta d’assegurança.

Nosaltres, com a mediadors no li garantim directament la prima oferta.

  1. Revisem i actualitzem aquesta informació amb una periodicitat mínima anual.
  2. Dissenyem cobertures específiques per a col·lectius amb necessitats similars i negociem condicions de cobertura i preu. En aquests casos es realitza una anàlisi prèvia de les preocupacions i peticions, a nivell assegurador d’aquests col·lectius i seleccionem, de forma totalment objectiva, entre totes les asseguradores la que més encaixa amb el producte dissenyat.