Política de privacitat

CLÀUSULA D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

A efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, “AFIS SABADELL CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL”, l’informa que les seves dades personals, seran incloses en el fitxer “gestió de client” creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de permetre un eficaç compliments de les nostres funcions, consistents en l’activitat professional d’assessorament, assistència i mediació en matèria d’assegurances.

Per al compliment d’aquestes funcions, és imprescindible per a “AFIS SABADELL CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL” tractar les seves dades d’acord amb les següents finalitats, per a les quals vostè atorga el seu consentiment, i per tots els mitjans possibles, fins i tot digitals / electrònics, en raó de la més eficaç comunicació i gestió amb i per a vostè.

a) Realització dels pressupostos econòmics que vostè ens sol·liciti, de cara a una possible contractació futura de pòlissa d’assegurances, ja sigui en mercats asseguradors locals o estrangers.

b) Informació i assessorament sobre les condicions econòmiques o contractuals que li siguin més favorables, i sobre les quals vostè ens hagi sol·licitat les nostres tasques d’informació, mediació i assessorament.

c) Contractació de les pòlisses d’assegurances que vostè ens sol·liciti.

d) Gestió i tramitació dels sinistres coberts per les pòlisses que vostè tingui contractades amb la nostra mediació.

Per al compliment de les anteriors finalitats, és imprescindible que facilitem les seves dades personals a aquelles entitats asseguradores i reasseguradores, corredories d’assegurances i reassegurances, sobre els riscos que vostè estigui interessat o que vostè hagi contractat o desitgi contractar, fins i tot si es troben fora de l’ territori espanyol, o en països que no disposen de normativa de protecció de dades. En aquest últim supòsit, l’informarem prèviament, en la mesura que ens sigui possible, de l’entitat asseguradora i el país de destinació.

També i per a aquestes finalitats, vostè ens autoritza expressament a cedir les seves dades personals, a entitats asseguradores ia entitats o professionals (corredoria d’assegurances i reassegurances, advocats, perits i tècnics en valoracions) amb els quals es vagi a gestionar els seus contractes d’assegurances o gestionar les seves reclamacions de sinistres.

En el cas de sol·licitar-nos la contractació de pòlisses d’assegurances col·lectives o individuals, els beneficiaris assegurats siguin terceres persones de qui en tingui la representació legal o estiguin sota la seva dependència laboral, vostè declara sota la seva responsabilitat, tenir ple dret per a tal fi o disposar del seu consentiment perquè si és el cas consti com a tals, i que són certes les dades que ens ha facilitat.

Així mateix, amb la signatura d’aquest document, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb la finalitat de remetre-li informació comercial, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics sobre productes d’assegurances i / o financers mitjans per aquesta CORREDORIA que pugui ser del seu interès.

La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment exprés. Les seves dades seran tractades mentre estiguin en vigor el seu / s pòlissa / es. En el cas que el seu / s pòlissa / es no estiguin en vigor per qualsevol motiu, vostè ens autoritza a conservar les seves dades indefinidament, amb la finalitat d’assessorar-lo en un futur sobre productes asseguradors i / o financers que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, vostè té dret, en qualsevol moment, a accedir a la informació recopilada i per vostè facilitada, a la nostra base de dades, rectificar-la de ser errònia, sol·licitar la cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament, sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades davant de qualsevol reclamació o dret de defensa, així com sol·licitar la portabilitat dels mateixos a un altre responsable de tractament, dirigint-se per escrit “AFIS SABADELL CORREDORIA d’ASSEGURANCES, SL”, Av. de Matadepera, 46, 1r 1a, CP 08207 de Sabadell, o enviant un correu electrònic a e-afis@e-afis.com, adjuntant fotocòpia d’un document d’identificació vàlid.

Si considera que les seves dades han estat tractades de forma inadequada, pot dirigir-se a l’Responsable de Tractament de “AFIS SABADELL CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL” (sfont@e-afis.com) o podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( C / Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid www.agpd.es)