Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés, navegació i utilització del lloc web https://www.e-afis.com (en endavant “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observació i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si bé, no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

 

IDENTIFICACIÓ

Titular: AFIS SABADELL CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL (en endavant LA CORREDORIA)

Domicili social: Av. Matadepera, 46 1r 1a CP 08207 de Sabadell

CIF: B-60741923

Telèfon: 93-7173300

Correu electrònic: e-afis@e-afis.com

 

OBJECTE

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés, navegació i utilització d’aquest lloc web, sense prejudici que la LA CORREDORIA es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la mateixa, així com les condicions requerides per al seu accés i / o utilització . L’accés i utilització dels continguts del lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

LA CORREDORIAes reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa manera informem els usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través de lloc web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que puguin derivar de l’accés a la pàgina web.

A efectes de la interpretació de les presentes Condicions d’Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat exposades en el lloc web, bastant per a això que el visiti.

 

DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA CORREDORIA és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així de com tots els continguts oferts en el mateix, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d’aquest. Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de LA CORREDORIA o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de LA CORREDORIA o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització de la pàgina web i / o dels seus continguts confereix a l’usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina web, i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part de els continguts inclosos en el lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de lA CORREDORIA o, si escau, de l’titular dels drets corresponents. En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a la CORREDORIA a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de la propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial i no és perjudicial per a tercers. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a prestador per a qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense restricció de l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de la propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a la CORREDORIA a través de l’adreça de correu electrònic e-afis@e-afis.com perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

LA CORREDORIA no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques de llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests. L’usuari reconeix i accepta que la CORREDORIA no serà responsable de la disponibilitat dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquests llocs web o recursos. Així com de les pèrdues i danys en què l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, oa conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquests llocs web o recursos.

 

RESPONSABILITATS I GARANTIES

En conseqüència, LA CORREDORIA no garanteix ni es fa responsable de les següents accions:

  • La continuïtat dels continguts de la pàgina web
  • L’absència d’errors en aquests continguts
  • L’absència de virus o altres components nocius en el lloc web oa el servidor que ell subministra
  • La invulnerabilitat del lloc web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix
  • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la pàgina web
  • Els danys o perjudicis que causi, així mateix a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que la CORREDORIA estableix en el lloc web mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat de la pàgina web.

 

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

LA CORREDORIA es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació ús, allotjament i / o descàrrega de l’contingut i / o ús de serveis de la pàgina web, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat que l’usuari exigeixi cap indemnització per aquesta causa.

 

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant l’autorització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari té d’acceptar expressament per poder utilitzar el lloc web.

 

SPAM

Queda absolutament prohibit l’SPAM, o qualsevol frau o abús en la nostra pàgina web. Aquest tipus d’actituds estan penades per la llei i els propietaris de la web de remetre aquest tipus d’abusos a les autoritats corresponents.

 

JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. LA CORREDORIA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell per a les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació de servei d’aquest lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.

 

INFORMACIÓ GENERAL. CORREDORIA D’ASSEGURANCES.

L’activitat professional de les CORREDURIAS D’ASSEGURANCES es troba regulada en la Llei 26/2006 de 17 de juliol de Mediació d’assegurances privades, garantint així, la protecció dels drets dels clients.

Per al seu coneixement i als efectes legalment previstos, l’informem que aquesta Corredoria d’Assegurances:

a) És una societat mercantil de nacionalitat espanyola denominada “AFIS SABADELL CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL” constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Sabadell, D. Augusto Ariño García, el dia 11 de novembre de 1994, amb el número 901 del seu protocol. Amb domicili social en Avda. Matadepera, 46, 1r 1a de Sabadell (CP 08207) Barcelona, ​​Espanya. Número d’identificació fiscal B-60.741.923. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​foli 121, tom 28020, foli número B-127.826.

b) Compleix amb tots els requisits establerts en la Llei, estant inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances i els seus Alts Càrrecs amb el número de clau J-1347, que vostè pot comprovar a la pàgina web de La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP).

c) Té subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de la capacitat financera legalment establerta, tot això en compliment del que disposa la Llei 26/2006.

d) Disposa d’un departament d’atenció a client extern, encarregat d’atendre les seves queixes i reclamacions, per correu electrònic a info@solventoconsulting.com i per escrit a Servei d’Atenció a l’Client, c / Aragó 208 pis 6, porta 5 de 08011 Barcelona. Per a més informació pot dirigir-se a qualsevol empleat de LA CORREDORIA, tot això de conformitat amb el que disposa l’Ordre de Ministeri d’Economia ECO / 734/2004 de 11 de març.

e) Té establert el tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat en el previst en l’article 5.1 de la L.O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, Havent rebut vostè la preceptiva informació que consta en el present escrit.

 

INFORMACIÓ PRÈVIA. MEDIACIÓ EN ASSEGURANCES.

De conformitat amb l’article 26 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades, (en la nostra qualitat de Corredoria d’Assegurances), manifestem que les oferta efectuades i presentades, base de les pòlisses de referència i / o de la / es possible / s modificació / es, són conseqüència del nostre assessorament independent, a partir de l’anàlisi objectiva d’assegurances de el mateix sector efectuat en diferents entitats asseguradores, i que és, segons el nostre criteri professional, la que millor s’adapta a les necessitats manifestades i al seu elecció definitiva, tenint en compte, tant la informació aportada, com la nostra experiència, i amb una asseguradora especialitzada en aquest tipus d’assegurances.

A conseqüència del que disposa l’article 5g) de la Llei 26/2006. El Prenedor autoritza a LA CORREDORIA a analitzar les cobertures ia sol·licitar en el seu nom un nou contracte sobre el risc assegurat, en el cas que per qualsevol circumstància, què se subscrigui fos anul·lat unilateralment per l’asseguradora, i també autoritzant a la CORREDORIA a realitzar- en cas de millora en preu i / o cobertures.

“AFIS SABADELL CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL.” l’informa igualment de l’contingut de l’Art. 21 de la Llei 50/1980, de contractes d’assegurances en virtut de el qual, les comunicacions de la corredoria a l’asseguradora en el seu nom tindran els mateixos efectes que si les fes vostè (Prenedor de l’assegurança) .