Búsqueda en los contenidos de la web

 
Estás en:

Servicios a Realizar

a) Previs a la contractació de pòlisses d assegurances:

- Recopilació de documentació.

- Anàlisi de riscs que a judici del mediador convé subscriure.

- Disseny del pla d’assegurances que resolgui les necessitats asseguradores de La Administració.

- Elaboració dels plecs de clàusules tècniques i col·laboració amb la Administració en la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars que, en el seu cas, hauran de regir la posterior adjudicació dels contractes d’assegurances.

- Informar directament a les entitats asseguradores interessades en concertar les assegurances de la administració.

- Assessorament en la valoració del patrimoni municipal i en mantenir la proporció i l’equilibri de dita valoració.

- Classificació de la informació sobre personal, vehicles i altres dades necessàries.

- Informe de les ofertes presentades per les entitats asseguradores en la licitació convocada per l’adjudicació dels contractes d assegurances,

amb la seva valoració.

b) Posteriors a la contractació i durant la vigència de les pòlisses:

- Coordinar, en el seu cas, la substitució de les anteriors pòlisses, en especial en sinistres en curs.

- Posada en vigor de les noves pòlisses d’assegurances.

- Visita de les instal·lacions i assessorament per tècnics especialitzats en el seguiment, anàlisi i prevenció de riscs.

- Garantir l’existència dins del quadre personal de l’empresa d’una persona degudament qualificada i amb experiència acreditada que s’encarregui d’informar i assessorar als tècnics municipals i que canalitzi tota la informació i gestió dels sinistres que generi el pla d assegurances.

- Realització d’un informe trimestral que reflecteixi els resultats de tot el pla d’assegurances i la seva situació al dia, analitzant els sinistres i les seves causes i proposant les mesures correctores o preventives que caldria adoptar per minorar l índex de sinistralitat i els seus efectes.

- Gestió i administració àgil i eficaç dels contractes des de la contractació fins a la liquidació dels sinistres.

- Actualització permanent del inventari de vehicles, edificis i béns subjectes a les pòlisses o susceptibles d’ésser assegurats o donats de baixa, per la qual cosa s’haurà de lliurar dins dels 7 primers dies de cada mes el detall de la relació de suplements d’altes i baixes amb els seus costos.

- Elaboració d’informes i manuals que siguin d’utilitat per L’Administració.

-Facilitar els serveis professionals que s’estimin necessaris per el correcte compliment i desenvolupament del objecte del servei, com assistència a reunions de treball explicatives, subministrament d’informació sobre els rams d’assegurances, sessions formatives, etc.

- Facilitar les pòlisses d’assegurances revisades en el termini de 30 dies següents a la data d’efecte de les esmentades pòlisses.

En tot cas, el adjudicatari prestarà aquests serveis i altres que siguin propis de l’activitat mercantil de mediació en les assegurances que subscrigui la Administració sense mantenir vincles que suposin afecció amb entitats asseguradores o pèrdua d’independència respecte a aquestes i oferint una assistència i assessorament professional imparcial.

<< volver